Wednesday, February 1, 2012

KABUWI KO

Ni: Anwar Al-Basari Ad_Dabawi

I-adon si manusya adi sang babawan ng lupa
Sumimba aw magpakumbaba
Aw lumikay sang pag-simba ng barahala

Ipada ng Allahu Ta’ala yang mga sinugo
Para adto kang manusya mag-indo
Sikon sang kadugguman
Padog adto sa kapawan

Duwang kadan yang paga-piliyan
Way lain na dan yasatabiya sinyan
Dan padog sa Sorga
Sidtong otaw na yaga-pakumbaba
Aw dan padog sa Narka
Sidtong otaw na matibaba

Laung ng Rasulullah SAW:
Ikasaribunan yang Surga
Ng mga kabunsiyan
Aw di kariman ni manusya
Aw ikasaribunan yang narka
Ng mga lilini aw kariman ni manusya

Sambayang, Puwasa, Sadaqa
Aw padog sang dan ng Allahu Ta’ala
Kariko sinyan pyaga-pabayan

Disco, Sugal, Maka-lalasing
Aw kariko nidtong gawbok na marigsing
Pyaga-anap aw pyaga-atagan ng pansin
Sidtong mga otaw na sang dan yamangkatadin

Lumon ko na pyaga-addatan
Kong opod kaw sidtong kawtawan
Na bara-dusa aw yaga-gawbok sinyan
Ayaw-ayaw da barik sang katuridan
Kay madaig yang isiksa aw yama-narka sabap sinyan.

YANG DONYA

by: Mahmod Al-Kalagani Ad-Dabawi

Yang donya mag-unawa ng dagom
Madjaw sa muna kay bago biliyon
Mawmay, mayamok, maballo aw kondisyon
Di amadugay, asagbay kay maw ng laway
Mag-unawa ng donya, yang kariko di amadugay
Sabap yang kariko mag-unawa ng putaw na magkatunaw
Way magapabilin adi agad isa agad da tongaw

SUBHANALLAH! Yang kagaga ng Allahu Ta'ala
Yang yaadon ng pitong lapid na langit aw lupa
Ng way problema aw may pagduwaduwa
Yan yang dayt pagapangayuwan aw pagapanginsukoran
Sabap yang manusya kanan kanan inadon aw olipon
Di dayt karingawan yang kapatot ng Allahu Ta'ala
Aw gayd si manusya iadon na mayna aw tariponda

Pagkallog kamo sang loy aw kaamponan ng Allahu Ta'ala
Sabap yan yang sangot mawyanon aw maamponon
Pagkadayg kamo sang pang-inang ng kadyawan
Kay aatagan kamo ng baras mag-unawa ng bugas
Likayi mayo yang pag-inang ng dupang
Sabap magpakapapas ng baras aw magpakamalas
Sabap yang siksa ng Allahu Ta'ala mapasang aw way kapusan.

BUWAN

by: Mahmod Al-Kalagani Ad-Dabawi

Yang buwan
Ono na kadjaw ng buwan
Sang gabi yalupot mag-unawa ng aninipot
Yang kanmu sigay mag-unawa ng bobay
Madayg yang magkasilaw sang kanmu kadjaw

O buwan!
Yasing kaw ng ilawan adto sang panawan
Kadjaw mo kadtonan untak awkan
ALLAHU AKBAR! Manog yang Tuhan
Iadon yang buwan mapawa aw dakuwa

Sang buwan ng Ramadhan ikaw yang pyatagadan
Sang kanmu paglutaw masaksi yang mga otaw
Supaya makapono sang pagtigku ng pardo
Sang uriyan ng Ramadhan ikaw yang pyatagadan
Supaya makasambayang ng Eid adto sa masjid

Kadjaw ng buwan kung way uwan
Matingun yang samut uman yang makilibot
Pyakapawan yang pangindanan oman yang kagwangan
Yang pagtunung kanmu di magpakasomo
Sabap sang kadjaw ng pagkaadun kanmu.

YANG TAGANAK

by: Mahmod Al-Kalagani Ad-Dabawi

O Ina ko!
Ampona ako
Sang mga dusa na yamangkainang ko kanmu
Ayaw pagkarido kay magatawbat da ako
Sabap yang Allah sangot maamponon kanato

O Ama ko!
Pagpasensyay ako
Sang katugo aw kabagsog ng o ko
Sabap ng awam aw ignorante ako
Induwa ako supaya magkatigam ako

O Taganak ko!
Ayaw kamu pagkarido
Kay ako magapanuntot ng elmo
Supaya katigaman ko yang mga kapatot mayo
Untak maatag ng kamayo ng insakto

O Taganak ko!
Pasaya ta kamu
Kamu yang yaalima aw yapadakwa kanaku
Shukran sang kamayo gugma aw lugat kanaku
Pagserbisyo aw pagrespeto sang kamatikadong mayo aw
Pagdua ng kaamponan sang kamatay mayo.